Kerkenraad

Leiding geven aan de gemeente
Contact opnemen

Ontmoetingskerk lelystad

De kleine kerkenraad

De kleine kerkenraad vormt het dagelijks bestuur van onze gemeente. Zij zijn verantwoordelijk voor de voorbereiding en de uitvoering van het beleid. Besluitvorming door de kleine kerkenraad wordt verantwoord in de kerkenraad. De kleine kerkenraad bestaat uit zeven personen. Zij vergaderen ongeveer tien keer per jaar.

De samenstelling van de kleine kerkenraad is als volgt:

  • de ouderling/voorzitter van de kerkenraad
  • de ouderling/secretaris van de kerkenraad
  • één predikant als vertegenwoordiging van de predikanten
  • één ouderling/voorzitter van het College van Kerkrentmeesters
  • één jeugdouderling of jeugddiaken
  • één ouderling pastoraat
  • de diaken/voorzitter van de diaconie

De kerkenraad

De kerkenraad geeft leiding aan de gemeente. Zij zijn het bestuur van onze kerk. De kerkenraad bestaat uit ouderlingen en diakenen. Zij vergaderen ongeveer zes keer per jaar.

De apostel Paulus heeft het ambt van ouderling en diaken al ingesteld. Er waren oudsten verantwoordelijk voor het zuiver houden van de kerk (leer en leven) en oudsten die ook het Woord mochten verkondigen. Na de Reformatie werden door Johannes Calvijn de ambten opnieuw ingesteld. Eén van de belangrijke taken was de controle van de predikant.

College van kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters gaat over geld, de gebouwen en personeelszaken. Andere taken van het college zijn: het voeren van de ledenadministratie, de boekhouding en de archivering.

College van diakenen

Het College van Diakenen stimuleert dat de leden van de Ontmoetingskerk betrokken zijn bij elkaar en bij de wereldwijde samenleving. Het college bepaalt naar welke goede doelen het geld van de diaconie gaat. Bovendien hebben de diakenen speciale taken tijdens de kerkdienst. Zij zijn nauw betrokken bij de voorbeden, het avondmaal en de inzameling van de collecte.

Kerk voor jou!

Persoonlijke verhalen

Het geloof in de Ontmoetingskerk wordt heel divers beleefd. In een serie persoonlijke verhalen vertellen mensen van alle leeftijden wat zij vinden in onze kerk.

Pin It on Pinterest