ANBI

ANBI PG Lelystad

De Protestantse Gemeente Lelystad en de diaconie van de Protestantse Gemeente Lelystad zijn Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) op grond van een groepsbeschikking die door de belastingdienst is afgegeven aan de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). De PKN landelijk is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 30 258 482.
De Protestantse Gemeente Lelystad is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 39 027 073.

Onze Anbi-gegevens

Protestantse Gemeente Lelystad, RSIN nummer: 808 443 847
Diaconie van de Protestantse Gemeente Lelystad, RSIN nummer: 808 443 847

Adres

Ontmoetingskerk Schor 4, 8224 CM Lelystad

Scriba: Postbus 1070, 8200 AB Lelystad, E-mailadres: secretaris@pg-lelystad.nl

Website adres: www.pg-lelystad.nl

Doelstelling en Beleid

Naast de Erediensten waar wij samenkomen rondom Woord en sacramenten die iedere zondag en op Christelijke feestdagen worden gevierd, biedt de Protestantse Gemeente Lelystad zorg aan de gemeenteleden, onderhoudt zij contacten met andere geloofsgemeenschappen en bespreekt zij zaken die regionaal of landelijk spelen.

De Protestantse Gemeente Lelystad heeft geen winstoogmerk.
De belangrijkste bronnen van inkomsten zijn:

  • De geldelijke bijdragen van leden in de vorm van de vaste vrijwillige bijdrage, collecteopbrengsten en overige giften.
  • Opbrengsten van geld-wervende acties.
  • Opbrengsten uit de verhuur van de kerk.

De kerkenraad is (eind)verantwoordelijk voor het beheer van het vermogen.

Het College van Kerkrentmeesters en de Diaconie dienen ieder jaar hun afzonderlijke ontwerpbegrotingen in, samen met een ontwerp collecterooster. Ook leggen zij voor 1 juli van elk jaar hun ontwerpjaarrekeningen over het voorafgaande jaar voor aan de kerkenraad.

Het vermogen wordt besteed aan de Eredienst en aan het Pastoraat. En verder aan het onderhoud en de instandhouding van het kerkgebouw en voor zover aanwezig aan de pastorie(en).

Het volledige beleidsplan van de Protestantse Gemeente Lelystad kunt u hier downloaden.

Het beleidsplan en het jaarverslag en de overige gegevens van de Diaconie vindt u hier.

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad minimaal 9 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

De kerkenraad bestaat minimaal uit 1 predikant, 2 ouderlingen, 2 ouderlingen-kerkrentmeesters, 1 ouderling-kerkelijkwerker en 3 diakenen.

Beloningsbeleid

De beloning van de predikanten van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige werknemers in loondienst, zoals kerkelijk werkers en koster is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.

Verslag Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad.

Via onze website www.pg-lelystad.nl is een goed beeld te krijgen over de diversiteit van activiteiten die wordt ontplooid binnen de Protestantse Gemeente Lelystad.

Financiële Verantwoording

In de jaarrekeningen en de staten van baten en lasten vindt u de financiële verantwoording van de Kerkrentmeesters en de Diaconie van het voorgaande jaar en de begrotingen voor het komende jaar.

Plaatselijke Regeling PGL

Begroting Diaconie en ZWO 2024

Toelichting jaarrekening Diaconie 2023

Jaarrekening PGL 2023

 

 

 

 

Pin It on Pinterest